fbpx

Warunki współpracy

Warunki współpracy

AKTUALIZACJA: 10 maja 2019 r

UMOWA Z WARUNKAMI

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ciebie”) a DSDApp, LLC („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”), dotyczącą dostęp do strony internetowej digitalsmiledesignapp.com i korzystanie z niej, a także wszelkich innych form mediów, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych powiązanych, powiązanych lub w inny sposób z nimi powiązanych (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że wchodząc na stronę, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać wszystkich niniejszych warunków użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA, NASTĘPNIE JESTEŚ WYRAŹNIE ZABRONIONY OD KORZYSTANIA Z WITRYNY, A MUSISZ NATYCHMIAST PRZEDSTAWIĆ KORZYSTANIE.

Uzupełniające warunki i dokumenty, które mogą być okresowo publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania i zrzekasz się wszelkich praw do otrzymywania szczegółowych powiadomień o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych warunków użytkowania w celu uzyskania informacji o aktualizacjach. Użytkownik będzie podlegał i będzie uważany za poinformowany i zaakceptowany o zmianach w zmienionych Warunkach użytkowania przez dalsze korzystanie z Witryny po dniu opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania lub wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym takie rozpowszechnianie lub wykorzystanie byłoby sprzeczne z prawem lub przepisami lub które podlegałoby wszelkim wymogom rejestracji w ramach takiej jurysdykcji lub kraju . W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują przepisy lokalne.

Witryna jest przeznaczona dla użytkowników, którzy ukończyli 13 lat. Wszyscy użytkownicy, którzy są nieletni w jurysdykcji, w której mieszkają (zazwyczaj w wieku poniżej 18 lat), muszą mieć zgodę i być bezpośrednio nadzorowani przez swojego rodzica lub opiekuna, aby korzystać z Witryny. Jeśli jesteś małoletni, musisz przeczytać swojemu rodzicowi lub opiekunowi i zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z Witryny.

Spis treści

O ile nie wskazano inaczej, Witryna jest naszą własnością i całym kodem źródłowym, bazami danych, funkcjami, oprogramowaniem, projektami stron internetowych, audio, wideo, tekstem, zdjęciami i grafiką w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz znakami towarowymi, usługą znaki i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub licencjonowane i są chronione prawami autorskimi i znakami towarowymi oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji

jurysdykcje i konwencje międzynarodowe. Treść i Znaki są dostępne w Witrynie „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny oraz Treść lub Znaki nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Witryny, przyznajesz ograniczoną licencję na dostęp do Witryny i korzystanie z niej oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której uzyskałeś odpowiedni dostęp wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w Witrynie, do Treści i Znaków.

Może być konieczne zarejestrowanie się w Witrynie. Zgadzasz się zachować poufność swojego hasła i będzie odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z konta i hasła. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia, odzyskania lub zmiany wybranej przez ciebie nazwy użytkownika, jeśli uznamy, według własnego uznania, że ​​taka nazwa użytkownika jest nieodpowiednia, nieprzyzwoita lub w inny sposób budzi zastrzeżenia.

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryny nie można wykorzystywać w związku z jakimikolwiek przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem tych, które są specjalnie przez nas zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Strony, zgadzasz się nie:

 1. Systematycznie pobieraj dane lub inne treści ze Strony, aby tworzyć lub kompilować, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcję, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody od nas.
 2. Nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników za pomocą środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub pod fałszywym pretekstem.
 3. Skorzystaj z witryny, aby reklamować się lub oferować sprzedaż towarów i usług.
 4. Weź udział w nieautoryzowanym tworzeniu ramek lub linkowaniu do Witryny.
 5. Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas i innych użytkowników, szczególnie przy każdej próbie zdobycia poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 6. Wykorzystuj niewłaściwie nasze usługi wsparcia lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia o nadużyciach lub niewłaściwym postępowaniu.
 7. Zaangażuj się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości, lub korzystanie z eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pobierania danych.
 8. Korzystaj z witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Zniszcz, zepsuć lub w inny sposób zaszkodzić, naszym zdaniem, nam i / lub Witrynie.
 10. Z wyjątkiem przypadków, gdy może to wynikać ze standardowego korzystania z wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, użytkowania, uruchamiania, rozwijania lub dystrybucji dowolnego systemu automatycznego, w tym bez ograniczeń dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanego skryptu lub innego oprogramowania.
 11. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub przekazywać) dowolny materiał, który działa jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przekazywania informacji, w tym, bez ograniczeń, jasne formaty wymiany grafiki („gify”), piksele 1 × 1, błędy sieciowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „pcms”).
 12. Przesyłaj lub przesyłaj (lub próbuj przesyłać lub transmitować) wirusy, konie trojańskie lub inne materiały, w tym nadmierne użycie wielkich liter i spamowanie (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają nieprzerwane korzystanie i korzystanie z Witryny przez dowolną stronę modyfikuje, upośledza, zakłóca, zmienia lub zakłóca korzystanie, funkcje, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 13. Skopiuj lub dostosuj oprogramowanie Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
 14. Usuń informację o prawach autorskich lub innych prawach własności z dowolnej treści.
 15. Nękanie, denerwowanie, zastraszanie lub grożenie jakimkolwiek z naszych pracowników lub agentów zaangażowanych w dostarczanie dowolnej części Witryny Tobie.
 16. Próbuj ominąć wszelkie środki Witryny mające na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do Witryny lub dowolnej jej części.
 17. Odszyfruj, dekompiluj, dezasembluj ani nie odtwarzaj kodu źródłowego żadnego z programów zawierających lub w jakikolwiek sposób tworzących część Witryny.
 18. Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich starań, aby konkurować z nami lub w inny sposób korzystaj z Witryny i / lub Treści do jakichkolwiek przedsięwzięć regenerujących lub przedsięwzięć komercyjnych.
 19. Wykorzystuj wszelkie informacje uzyskane z Witryny, aby nękać, wykorzystywać lub krzywdzić inną osobę.
 20. Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
 21. Spróbuj podszyć się pod innego użytkownika lub osobę lub użyć nazwy użytkownika innego użytkownika.
 22. Ingerować, zakłócać lub tworzyć nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 23. Obejść, wyłączyć lub w jakikolwiek inny sposób zakłócać związane z bezpieczeństwem funkcje Witryny, w tym funkcje, które zapobiegają lub ograniczają użycie lub kopiowanie Treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z Witryny i / lub Zawartości w niej zawartej.
 24. Skorzystaj z agenta zakupów lub agenta zakupów, aby dokonywać zakupów w Witrynie.

DSDApp, LLC nie zwraca żadnych kosztów za anulowania dokonane po odnowieniu subskrypcji. Użytkownicy muszą zalogować się na swoje konto i zmienić status swojej subskrypcji przed datą jej zakończenia, aby system nie pobierał automatycznie karty kredytowej użytkownika. Jeśli użytkownik anuluje swoją subskrypcję przed datą końcową, konto będzie aktywne do końca subskrypcji. DSDApp, LLC nie zapewnia proporcjonalnych zwrotów kosztów za anulowanie subskrypcji przed jej zakończeniem. Jeśli masz problemy z anulowaniem subskrypcji, napisz do nas na adres support@digitalsmiledesignapp.com.

Użyj licencji

Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny za pośrednictwem aplikacji mobilnej, wówczas dajemy Ci odwołalne, niewyłączne, nieprzenoszalne, ograniczone prawo do instalowania i korzystania z aplikacji mobilnej na bezprzewodowych urządzeniach elektronicznych będących własnością lub kontrolowanych przez Ciebie oraz do uzyskiwania dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej na takie urządzenia ściśle zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikacje mobilne zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania. Nie wolno: (1) dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, deasemblować, próbować pozyskiwać kodu źródłowego ani deszyfrować aplikacji; (2) dokonywać jakichkolwiek modyfikacji, adaptacji, ulepszeń, ulepszeń, tłumaczeń lub prac pochodnych z aplikacji; (3) naruszać obowiązujących przepisów, zasad lub przepisów w związku z dostępem lub korzystaniem z aplikacji; (4) usuwać, zmieniać lub zasłaniać wszelkie informacje o prawach własności (w tym wszelkie informacje o prawach autorskich lub znakach towarowych) opublikowane przez nas lub licencjodawców aplikacji; (5) używać aplikacji do wszelkich działań generujących przychody, przedsięwzięć komercyjnych lub innych celów, do których nie jest przeznaczona ani przeznaczona; (6) udostępnić aplikację w sieci lub innym środowisku umożliwiającym dostęp lub korzystanie z wielu urządzeń lub użytkowników jednocześnie; (7) używać aplikacji do tworzenia produktu, usługi lub oprogramowania, które bezpośrednio lub pośrednio konkuruje z aplikacją lub w jakikolwiek sposób ją zastępuje; (8) używać aplikacji do wysyłania automatycznych zapytań na dowolną stronę internetową lub do wysyłania niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail; lub (9) wykorzystywać jakichkolwiek informacji zastrzeżonych lub któregokolwiek z naszych interfejsów lub naszej innej własności intelektualnej do projektowania, rozwoju, produkcji, licencjonowania lub dystrybucji jakichkolwiek aplikacji, akcesoriów lub urządzeń do użytku z aplikacją.

Apple urządzenia

Podczas korzystania z aplikacji mobilnej uzyskanej w Apple Store („Dystrybutor aplikacji”) w celu uzyskania dostępu do Witryny obowiązują następujące warunki: (1) licencja udzielona na naszą aplikację mobilną jest ograniczona do niezbywalnej licencji na korzystanie z aplikacji na urządzenie, które korzysta z systemów operacyjnych Apple iOS lub Android, odpowiednio, i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach świadczenia usług odpowiedniego dystrybutora aplikacji; (2) jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie wszelkich usług związanych z utrzymaniem i wsparciem w odniesieniu do aplikacji mobilnej, zgodnie z warunkami niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartą w niniejszych Warunkach użytkowania lub zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, a użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każda Dystrybutor aplikacji nie ma obowiązku świadczenia usług serwisowych i wsparcia w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (3) w przypadku niezgodności aplikacji mobilnej z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, możesz powiadomić odpowiedniego dystrybutora aplikacji, a dystrybutor aplikacji, zgodnie z jego warunkami i zasadami, może zwrócić cenę zakupu, jeśli taka istnieje, opłacony za aplikację mobilną iw maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, dystrybutor aplikacji nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do aplikacji mobilnej; (4) oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie przebywasz w kraju objętym embargiem rządu USA lub który został wyznaczony przez rząd USA jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii) nie jesteś wymienione na liście rządowej USA stron zabronionych lub ograniczonych; (5) podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać obowiązujących warunków umowy strony trzeciej, np. Jeśli masz aplikację VoIP, nie możesz naruszać umowy o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych podczas korzystania z aplikacji mobilnej; oraz (6) użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Dystrybutorzy aplikacji są stronami trzecimi będącymi beneficjentami warunków niniejszej licencji na aplikacje mobilne zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania oraz że każdy dystrybutor aplikacji będzie miał prawo (i zostanie uznane za zaakceptowane prawo) w celu wyegzekwowania warunków zawartych w niniejszej licencji na aplikację mobilną zawartej w niniejszych Warunkach użytkowania przeciwko tobie jako beneficjentowi strony trzeciej.

Witryna może zawierać (lub użytkownik może być przesyłany za pośrednictwem Witryny) linki do innych stron internetowych („Strony internetowe osób trzecich”), a także artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, zdjęcia, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje , oprogramowanie i inne treści lub elementy należące lub pochodzące od stron trzecich („Treści stron trzecich”). Takie strony internetowe i treści stron trzecich nie są badane, monitorowane ani sprawdzane

za dokładność, adekwatność lub kompletność przez nas, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem witryny lub jakichkolwiek treści stron trzecich opublikowanych, dostępnych za pośrednictwem lub zainstalowanych z witryny, w tym treści, dokładności, obraźliwości , opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady lub zawarte w witrynach internetowych podmiotów zewnętrznych lub treściach podmiotów zewnętrznych. Włączenie, linkowanie lub zezwalanie na użycie lub instalację jakichkolwiek stron internetowych osób trzecich lub jakichkolwiek treści stron trzecich nie oznacza ich zgody ani poparcia przez nas. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i uzyskać dostęp do Witryn Stron Trzecich lub użyć lub zainstalować Treści Stron Trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania już nie obowiązują. Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, na każdej stronie internetowej, do której nawiguje się ze Strony lub związanej z aplikacjami, z których korzysta lub instaluje się ze Strony. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich będą odbywać się za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są wyłącznie między tobą a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i potwierdzasz, że nie promujemy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i będziesz chronić nas przed wszelkimi szkodami spowodowanymi zakupem takich produktów lub usług. Dodatkowo, będziesz chronić nas przed wszelkimi stratami poniesionymi przez ciebie lub szkodami wyrządzonymi tobie w związku z jakimikolwiek treściami stron trzecich lub jakimkolwiek kontaktem z witrynami stron trzecich.

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) wszystkie przesłane informacje rejestracyjne będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne; (2) zachowasz dokładność takich informacji i niezwłocznie zaktualizujesz takie informacje rejestracyjne, jeśli to konieczne; (3) masz zdolność prawną i zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków użytkowania; (4) nie masz mniej niż 13 lat; (5) nie jesteś osobą nieletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz, lub jeśli jesteś osobą nieletnią, uzyskałeś zgodę rodziców na korzystanie z Witryny; (6) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w sposób zautomatyzowany lub nieludzki, czy to przez bota, skrypt lub w inny sposób; (7) nie będziesz korzystać z Witryny do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (8) korzystanie z Witryny nie narusza żadnego obowiązującego prawa ani przepisów.

Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części).

W ramach funkcjonalności Strony możesz połączyć swoje konto z kontami internetowymi, które posiadasz, z zewnętrznymi dostawcami usług (każde takie konto, „Konto ThirdParty”) poprzez: (1) dostarczenie swojego konta Third-

Dane logowania do konta Party za pośrednictwem witryny; lub (2) zezwalając nam na dostęp do Twojego Konta ThirdParty, zgodnie z obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie z każdego Konta ThirdParty. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniony do ujawnienia nam danych logowania do swojego konta ThirdParty i / lub udzielenia nam dostępu do swojego konta ThirdParty, bez naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek warunków regulujących korzystanie z odpowiedniego konta ThirdParty oraz bez zobowiązania nas do uiszczenia jakichkolwiek opłat lub uzależnienia nas od jakichkolwiek ograniczeń użytkowania nałożonych przez zewnętrznego usługodawcę Konta strony trzeciej. Przyznając nam dostęp do dowolnych kont ThirdParty, rozumiesz, że (1) możemy uzyskiwać dostęp, udostępniać i przechowywać (jeśli dotyczy) dowolną treść, którą dostarczyłeś i którą zapisałeś na swoim koncie osoby trzeciej („Treści z sieci społecznościowej”) aby był dostępny na stronie i za pośrednictwem witryny za pośrednictwem twojego konta, w tym między innymi list znajomych i (2) możemy przesyłać i otrzymywać z twojego konta osoby trzeciej dodatkowe informacje w zakresie, w jakim zostaniesz powiadomiony, kiedy połączysz swoje konto z Konto ThirdParty. W zależności od wybranych kont ThirdParty i zgodnie z ustawieniami prywatności określonymi na takich kontach ThirdParty, dane osobowe, które publikujesz na swoich kontach ThirdParty, mogą być dostępne na Twoim koncie w Witrynie i za jego pośrednictwem. Należy pamiętać, że jeśli Konto ThirdParty lub powiązana usługa stanie się niedostępna lub nasz dostęp do takiego Konta Zewnętrznego zostanie zablokowany przez dostawcę usług podmiotu trzeciego, wówczas zawartość sieci społecznościowej może nie być już dostępna w Witrynie i za jej pośrednictwem. Będziesz mógł w dowolnym momencie wyłączyć połączenie między kontem w Witrynie a kontami ThirdParty. PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE TWOJE STOSUNKI Z DOSTAWCAMI USŁUG TRZECICH ZWIĄZANYCH Z TWOIM KONTAMI TRZECIMI JEST POD UWAGĘ WYŁĄCZNIE Z TWOJEJ UMOWY (-ÓW) Z TAKIMI USŁUGAMI TRZECIMI. Nie dokładamy żadnych starań, aby przeglądać Treści z sieci społecznościowych w dowolnym celu, w tym między innymi pod kątem dokładności, legalności lub nienaruszalności, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści z sieci społecznościowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy uzyskać dostęp do Twojej książki adresowej e-mail powiązanej z Kontem ThirdParty oraz listy kontaktów przechowywanej na twoim urządzeniu mobilnym lub tablecie wyłącznie w celu zidentyfikowania i poinformowania Cię o tych kontaktach, które również zarejestrowały się w celu korzystania z Witryny. Możesz dezaktywować połączenie między Witryną a kontem ThirdParty, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej lub poprzez ustawienia konta (jeśli dotyczy). Podejmiemy próbę usunięcia wszelkich informacji przechowywanych na naszych serwerach, uzyskanych za pośrednictwem takiego Konta ThirdParty, z wyjątkiem nazwy użytkownika i zdjęcia profilowego, które zostaną powiązane z Twoim kontem.

W skrócie: Naszym celem jest ochrona twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przekazywanie danych osobowych do iz naszych witryn lub aplikacji odbywa się na własne ryzyko. Powinieneś mieć dostęp do usług tylko w bezpiecznym środowisku.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie kroki prawne przeciwko każdemu, kto według własnego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłaszając takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, odmawiamy, ograniczamy dostęp, ograniczamy dostępność lub wyłączamy (w zakresie, w jakim jest to technologicznie wykonalne) dowolny Twój Wkład lub dowolną jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczenia, powiadomienia lub odpowiedzialności, do usunięcia ze Strony lub w inny sposób wyłączenia wszystkich plików i treści, które są nadmiernie duże lub w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządza Witryną w sposób zaprojektowany w celu ochrony naszych praw i własności oraz w celu ułatwienia prawidłowego funkcjonowania Witryny.

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: https://digitalsmiledesignapp.com/privacy­ policy/. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na związanie się naszą Polityką prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Informujemy, że witryna jest hostowana w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do Witryny z Unii Europejskiej, Azji lub dowolnego innego regionu świata z przepisami lub innymi wymogami dotyczącymi gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych, które różnią się od obowiązujących przepisów w Stanach Zjednoczonych, to poprzez dalsze korzystanie z Witrynie, przenosisz swoje dane do Stanów Zjednoczonych i wyraźnie wyrażasz zgodę na przesyłanie i przetwarzanie danych w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, nie przyjmujemy świadomie, nie żądamy ani nie zabiegamy o informacje od dzieci lub świadomie sprzedajemy je dzieciom. Dlatego zgodnie z amerykańską ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie, jeśli otrzymamy faktyczną informację, że osoba w wieku poniżej 13 lat przekazała nam dane osobowe bez wymaganej i możliwej do sprawdzenia zgody rodziców, usuniemy te informacje ze strony tak szybko, jak to możliwe jest dość praktyczny.

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZANIA JAKICHKOLWIEK INNYCH PRZEPISÓW NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAM SIĘ PRAWO DO, Z NASZĄ WYŁĄCZNĄ DYSKRECJĄ I BEZ POWIADOMIENIA LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWA DOSTĘPU DO WITRYNY

(W TYM BLOKOWANIE NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), DO DOWOLNEJ OSOBY Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB PRZYMIOTU ZAWARTEGO W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB DOWOLNYCH PRAWACH LUB REGULAMINACH. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ TWOJE KONTO ORAZ DOWOLNĄ TREŚĆ LUB INFORMACJE, KTÓRE WYSTAWIŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, NA NASZĄ WYŁĄCZNĄ DYSKRECJĘ.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zakończymy lub zawiesimy Twoje konto, zabronione jest rejestrowanie i tworzenie nowego konta pod twoim imieniem, nazwą fałszywą lub pożyczoną lub nazwą osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej przyjęcie. Oprócz usunięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazów sądowych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania żadnych informacji w naszej Witrynie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania całości lub części Witryny bez uprzedniego powiadomienia. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub innymi problemami lub potrzebować konserwacji związanej z Witryną, powodując przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zmiany, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji Witryny w dowolnym czasie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności wynikające z niemożności dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas jakiegokolwiek przestoju lub przerwania Witryny. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub do dostarczania jakichkolwiek korekt, aktualizacji lub wydań w związku z nimi.

Niniejsze Warunki użytkowania i korzystanie z Witryny podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Floryda mającym zastosowanie do umów zawieranych i realizowanych w całości w stanie Floryda, bez względu na zasady kolizyjne.

Wszelkie działania prawne dowolnego rodzaju wniesione przez Ciebie lub przez nas (łącznie „Strony” i indywidualnie „Strona”) będą wszczynane lub ścigane przez sądy stanowe i federalne w hrabstwie Dade w stanie Floryda, a Strony niniejszym wyrażają zgodę i zrzec się wszelkiej obrony przed brakiem osobistej jurysdykcji i forum non dogodns w odniesieniu do miejsca i jurysdykcji w takich sądach stanowych i federalnych. Stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz jednolita Ustawa o transakcjach informatycznych (UCITA) są wyłączone z niniejszych warunków użytkowania. W żadnym wypadku żadne roszczenie, powództwo lub postępowanie wniesione przez którąkolwiek ze Stron w jakikolwiek sposób niezwiązane z Witryną nie zostanie wszczęte później niż jeden (1) rok po powstaniu przyczyny roszczenia.

W Witrynie mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub przeoczenia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w Witrynie w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

STRONA JEST DOSTARCZANA NA PODSTAWIE ASIS I JAKO DOSTĘPNA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY ORAZ NASZE USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. W NAJWIĘKSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYKLUCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I TWOIM WYKORZYSTANIEM, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE HANDLOWE, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO, CZYSTOŚCI. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚCI STRONY LUB TREŚCI JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH ZWIĄZANYCH Z WITRYNĄ, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK (1) BŁĘDY, BŁĘDY, ANI ZWARCIA 2) OBRAŻENIA OSOBISTE LUB SZKODY NIERUCHOMOŚCI O KAŻDEJ CHARAKTERZE, WYNIKAJĄCE Z UZYSKANIA DOSTĘPU DO UŻYTKOWANIA WITRYNY, (3) KAŻDEGO NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I / LUB JAKICHKOLWIEK WSZYSTKICH INFORMACJI ORAZ / LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANE W TYM, (4) JAKICHKOLWIEK PRZERWACH LUB ZAPRZESTANIU TRANSMISJI DO LUB Z MIEJSCA, (5) JAKICHKOLWIEK BŁĘDÓW, WIRUSÓW, KONI TROJSKICH LUB PODOBNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEKAZANE DO STRONY LUB PRZEZ STRONĘ PRZEZ DOWOLNĄ STRONĘ I / LUB ( 6) JAKIEKOLWIEK BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKICHKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY WSZELKIEGO RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU WYKORZYSTANIA JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYSŁANYCH, PRZENIESIONYCH LUB W INNY SPOSÓB DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONĘ. NIE GWARANTUJEMY, NIE ZAPEWNIAMY, NIE GWARANTUJEMY ANI NIE PRZYJMUJEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGĘ REKLAMOWANE LUB OFEROWANE PRZEZ STRONĘ TRZECĄ NA STRONIE, JAKIEJ STRONIE INTERNETOWEJ, HIPLIKOWANEJ STRONIE ANI ŻADNEJ STRONIE INTERNETOWEJ LUB MOBILNEJ WYKORZYSTYWANEJ ANI W INNYM RODZAJU BĄDŹ STRONĄ LUB W DOWOLNYM SPOSÓB PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY PAŃSTWEM A JAKIMKOLWIEK DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. Podobnie jak w przypadku zakupu produktu lub usługi za pośrednictwem dowolnego medium lub w dowolnym środowisku, powinieneś stosować swoje najlepsze orzeczenie i ćwiczyć ostrożność, tam gdzie jest to właściwe.

W ŻADNYM WYPADKU MY LUB NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA LUB INNEJ STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE LUB PONITACYJNE, W TYM UTRACONYCH ZYSKÓW, UTRACONYCH DOCHODU, LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA UŻYTKOWANIA WITRYNY, NAWET JEŚLI ZOSTAŁEM POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.

Zgadzasz się bronić, zabezpieczyć i chronić nas przed nieszczęściem, w tym naszymi spółkami zależnymi, stowarzyszonymi oraz wszystkimi naszymi odpowiednimi urzędnikami, agentami, partnerami i pracownikami, przed i przeciw wszelkim stratom, szkodom, odpowiedzialności, roszczeniom lub żądaniom, w tym uzasadnionym pełnomocnikom „opłaty i wydatki poniesione przez dowolną osobę trzecią z powodu lub wynikającego z: (1) korzystania z Witryny; (2) naruszenie niniejszych warunków użytkowania; (3) każde naruszenie Twoich oświadczeń i

gwarancje określone w niniejszych warunkach użytkowania; (4) Twoje naruszenie praw osoby trzeciej, w tym między innymi praw własności intelektualnej; lub (5) jakikolwiek jawny szkodliwy czyn wobec dowolnego użytkownika Strony, z którym łączyłeś się za pośrednictwem Strony. Niezależnie od powyższego, zastrzegamy sobie prawo, na twój koszt, przejąć wyłączną obronę i kontrolę nad wszelkimi sprawami, za które musisz nas zwolnić, i zgadzasz się współpracować, na twój koszt, z naszą obroną przed takimi roszczeniami. Dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić Cię o wszelkich takich roszczeniach, działaniach lub postępowaniach, które podlegają temu odszkodowaniu po otrzymaniu wiadomości.

Będziemy przechowywać niektóre dane, które przesyłasz do Witryny w celu zarządzania wydajnością Witryny, a także dane dotyczące korzystania z Witryny. Chociaż wykonujemy regularne rutynowe kopie zapasowe danych, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie przesyłane dane lub związane z wszelkimi działaniami podjętymi za pośrednictwem Witryny. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie takich danych, i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw do działania przeciwko nam wynikających z takiej utraty lub uszkodzenia takich danych.

Odwiedzanie strony, wysyłanie nam e-maili i wypełnianie formularzy online stanowią komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które dostarczamy Ci drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i na stronie, spełniają wszelkie prawne wymagania, aby taka komunikacja była na piśmie. NINIEJSZYM UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA WYKORZYSTANIE PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH, UMÓW, ZAMÓWIEŃ I INNYCH ZAPISÓW ORAZ DO ELEKTRONICZNEGO DOSTAWIANIA POWIADOMIEŃ, POLITYK I ZAPISÓW TRANSAKCJI PODJĘTYCH LUB ZREALIZOWANYCH PRZEZ NAS LUB PRZEZ STRONĘ. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub wymagań wynikających z wszelkich ustaw, rozporządzeń, zasad, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych w dowolnej jurysdykcji, które wymagają oryginalnego podpisu lub dostarczenia lub przechowywania dokumentacji nieelektronicznej lub płatności lub udzielania kredytów w jakikolwiek inny sposób niż elektroniczny znaczy.

Jeśli jakakolwiek skarga u nas nie zostanie rozstrzygnięta w sposób satysfakcjonujący, możesz skontaktować się z Działem Obsługi Reklamacji Wydziału Usług Konsumenckich Departamentu Spraw Konsumenckich Kalifornii na piśmie pod adresem 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 lub telefonicznie w (800) 952 lub (5210) 916 445.

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie zasady lub reguły operacyjne zamieszczone przez nas w Witrynie lub w odniesieniu do Witryny stanowią całość porozumienia i porozumienia między Tobą a nami. Nasze niewykonanie lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze warunki użytkowania obowiązują w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo. Możemy przenieść dowolne lub wszystkie nasze prawa i obowiązki na inne osoby w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, opóźnienia lub zaniechania spowodowane dowolną przyczyną niezależną od naszej uzasadnionej kontroli. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uznaje się za możliwe do oddzielenia od niniejszych Warunków użytkowania i nie wpływa ono na ważność i wykonalność

wszelkich pozostałych postanowień. Pomiędzy tobą a nami nie powstaje związek joint venture, partnerstwo, zatrudnienie ani stosunek agencyjny wynikający z niniejszych warunków użytkowania lub korzystania z witryny. Zgadzasz się, że niniejsze Warunki użytkowania nie będą interpretowane przeciwko nam z powodu ich sporządzenia. Niniejszym zrzekasz się wszelkiej obrony, jaką możesz mieć na podstawie elektronicznej formy niniejszych warunków użytkowania oraz braku podpisania przez strony niniejszej umowy w celu wykonania niniejszych warunków użytkowania.

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakieś pytania

800 SE 4th Ave, Suite 606
Hallandale Beach, Floryda 33009
MON-FRI 9-5
en English
X